Τριαξονικό φορτηγό κινείται χωρίς τον μπροστινό τροχό.