Το τυρί που δίνει υπερφυσικές δυνάμεις στα ποντίκια.