Δραματική διάσωση από υπερχειλισμένο ποταμό στην Κίνα.