Το αν θα φτάσεις σώος στον προορισμό σου, δεν εξαρτάτε πάντα από σένα.