Κατάβαση πλαγιολισθαίνοντας με ποδήλατα στην Ταιβάν

Ειδικά κατασκευασμένα ποδήλατα για πλαγιολίσθηση..