Ντριφτάροντας σε εσωτερικό χώρο με ελάχιστα περιθώρια

Πρέπει να το κατέχει καλά το "άθλημα"..