Γυναίκες που μάλλον δεν ανήκουν στο ασθενές φύλο

Ασθενές φύλο.. μάλλον το έλεγαν πιο παλιά