Απογείωση C-130 υποβοηθούμενο από κινητήρες αεριώθησης

Αεριωθούμενο C-130 κατά τη διάρκεια επιδείξεων.